Code of conduct

Gemensamt för alla Brogrens affärer är att de bygger på förtroende och långsiktighet. Det kräver att verksamheten bedrivs hållbart och ansvarsfullt. Därför är ansvarsfulla affärer och hållbart företagande frågor som har en given plats på agendan.

Brogrens Code of Conduct utgör en sammanfattning av de principer som ska vara styrande för vår verksamhet. De har sin grund i universella värden som integritet, öppenhet och ansvarstagande. Genom att följa dessa säkerställer vi att Brogrens verksamhet präglas av god affärsetik och bedrivs med respekt för andra och med värnande om en hållbar utveckling.

Brogrens Code of Conduct är fastställd av ägarna och ansvaret för att efterleva den åvilar oss alla. Det är bara så vi kan förtjäna det förtroende som utgör grunden för vår verksamhet.

Brogren Industries är ett ansvarstagande företag innebär att vi agerar etiskt i alla delar av verksamheten, tar hänsyn till miljön, föregår med gott exempel när vi bemöter varandra och våra affärspartners samt att vi alltid respekterar gällande lagar och regler där vi har verksamhet.

Den Code of Conduct du nu läser anger Brogrens etiska riktlinjer inom en rad områden. Alla medarbetare ska vara väl förtrogna med och följa dessa riktlinjer. De utgör de övergripande principerna för ett ramverk och kompletteras med mer detaljerade regler och föreskrifter för specifika områden. Alla vi som arbetar på Brogren har ett eget ansvar för att bevara och upprätthålla Brogrens rykte som ett ansvarstagande företag. Jag strävar efter att upprätthålla en arbetsmiljö där du känner att du kan ta upp frågor och problem utan rädsla för repressalier. Det ska gälla på alla nivåer inom företaget.

Code of Conduct (Uppförandekod) är riktlinjer för hur vi som företag bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och eller miljömässigt riktigt sätt.

Brogren Industries ABs Code of conduct bygger på de 10 principer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact. Den behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Dessa områden omfattar de väsentliga delar av det ansvarstagande som är naturligt att ta för företaget. Vi följer även de riktlinjer som GDPR omfattar.

Brogren Industries AB benämns hädanefter som Brogren.

 

De grundläggande principerna i uppförandekoden är:

 

Mänskliga rättigheter

01 – Brogren stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter.

02 – Brogren är inte delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

03 – Brogren upprätthåller föreningsfrihet i enlighet med lokal lagstiftning och alla medarbetare är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. Brogren erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor.

04 – Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal.

05 – Brogren tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 år.

06 – All diskriminering, oavsett etnicitet, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, ålder, funktionshinder, hälsa, medlemskap i fackförening, och sexuell läggning, ska undvikas vid anställning eller yrkesutövning. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna.

Miljö

07 – Brogren stödjer försiktighetsprincipen gällande miljörisker: ”Där det finns hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring”.

08 – Innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning uppmuntras och Brogren tar aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.

09 – Brogren uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Hållbar utveckling är ett nyckelord och Brogren arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv.

Anti-korruption

10 – Brogren arbetar mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning, samt med att proaktivt utveckla strategier och konkreta program för att ta itu med korruption såväl internt som i Brogrens försörjningskedjor. Vi motverkar hantering av piratkopior (Counterfeit products)så som att allt inköpt material (conflicts of minerals) uppfyller de krav som Brogrens kunder och Brogren som företag ställer.

Leverantörer till Brogren Industries AB

Ansvarsfulla leverantörsled. I kontakten med våra leverantörer ska vi öka medvetenheten om FN:s Global Compact. Brogren har en leverantörs code of conduct som anger vilka förväntningar vi har på våra leverantörer avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. På så sätt främjar vi de värderingar Brogren står för, säkerställer kvalitet och minskar riskerna i leverantörskedjan.

För mer information se Supplier Code of Conduct